22 Mart 2019 Cuma 23:02 Anasayfam yap | Sık kullanılanlara ekle | İletişim
KURUMSAL » Mali Hizmetler Müdürlüğü

 DOĞAN DEMİRKOL

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

Doğum yeri KARAKOÇAN
Doğum Tarihi 2 MART 1973
Medeni Durumu Evli
Eğitim Düzeyi lisans
Mesleği Kamu Yönetimi
Yabancı Dili İngilizce
Eposta dogandemirkol@karakocan.bel.tr
Müdürlük Eposta malihizmetler@karakocan.bel.tr
 İş Telefonu  (424) 711 31 58
   

 

Müdürlüğün Görev ve Yetkileri :

a) Gelir-Gider Bütçesini hazırlamak

b) Karakoçan Belediyesi Gelir-Gider Bütçelerine ait kayıtları bilgisayar ortamına aktarmak, ödenek takibi yapmak

c) Hesap verebilirlik ve tek düzeni sağlamak.

ç) Devlet defter ve devair talimatnamesine göre gerekli defter kayıtlarını tutmak ve bilgisayar ortamına aktarmak

d) Kayıt altına alınan faaliyetlerin mahiyetine uygun olarak sağlıklı, etkili ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirmek.

e) Mali tabloların zamanında doğru, muhasebenin temel kavramları ile kabul görmüş, bütçe-muhasebe ilkelerine uygun kesin hesabın çıkartılması.

f) Karakoçan Belediyesi Gelir bütçesine konan gelirleri tahakkuk ettirerek gelir ve alacakların takip-tahsil işlemini yapmak.

g) Karakoçan Belediyesi masraf bütçesinden tahakkuk eden masrafları hak sahiplerine ödemek.

ğ) Mutemetlerin sarfiyat evraklarını incelemek ve tutmak.

h) İdari ve kesin hesapları düzenleyerek, bunları Sayıştay Başkanlığı’na göndermek.

ı) Yukarıda yazılan tüm işlerin gerçekleşmesi neticesinde yıl sonu itibari ile kesin hesap ve bilânçoyu çıkartmak.

Müdürlük Personelinin Nitelikleri İle Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Karakoçan Belediyesinin örgütlenme yapısı içerisinde parasal hareketlerin organize edildiği ve yasalarda belirtilen gelirleri tahsil etmek ve harcamalara ait sarfiyatını yapmakla mükellef olan birimdir. Müdürlüğümüz 1 Mali Hizmetler Müdürü, 1 Şef, 1 Muhasebe Yetkilisi 3 Tahakkuk Memuru ve 3 tahsilat memurundan oluşmaktadır.

 Mali Hizmetler Müdürü

Karakoçan Belediye Başkanına ve Başkan yardımcısına karşı sorumludur, Mevzuat’a uygun olarak görevini yerine getirir. Memurların ve diğer personelin disiplin amiri müdürüdür. İlgili yasaların Müdürlüğüne tanıdığı yetkilerin kullanılmasını ve uygulamasını teklif ve icraat eder.

Mali Hizmetler Müdürlüğünü, Karakoçan Belediyesi Başkanlığına ve Diğer Birimlere Karşı temsil eder. Müdürlüğün 1. Sicil amiridir. Müdürlüğün Sevk ve yönetiminde tam yetkili ve sorumludur. Müdürlük personelinin 1. Sicil amiridir. 

Mali Hizmetler Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar Karakoçan Belediye başkanlığının emirlerine sunar. Emir ve Yasalar doğrultusunda programını yapar ve uygulanmasını sağlar.

Kanun, Tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde müdürlüğün tüm görevlerinin yerine getirilmesini sağlar.

Şef

Müdüre karşı sorumludur. Şefler Müdürlükteki İşlerin Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle kendilerine verilen görevleri tam ve zamanında yapmak, Başkanlık Makamının ve Müdürün vereceği görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak, Emirleri mahiyetindeki personelin geliş, gidişlerini kontrol etmek, iş ve işlemlerini denetlemekten Yetkili ve Sorumludurlar.

Muhasebe Yetkilisi sorumlusu

Şefe ve Müdüre karşı sorumludur.

 

Müdürlüğünün Çalışma Sistemi

 

Günlük Yapılan İşler

Karakoçan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu tahakkuk esaslı Devlet Muhasebesine uygun olarak tahakkuk etmiş borçları günlük olarak tediye eder. Harcanan ödenekleri, ilgili defterlere kayıt yapar. Emanete alınan, emanetten reddedilen paraları ilgili defterlerine işler Belediye’nin diğer Müdürlüklerinden veya diğer Özel, Tüzel Devlet Kuruluşlarından gelen yazıları içeriğine göre uygular ve cevaplandırır.

Aylık Yapılan İşler

Karakoçan Belediyesi Personelin maaş, ücret ve fazla çalışma karşılıkları hak sahiplerine ödenir. Diğer taraftan maaş, ücretlerden kesilen (ikraz, icra, kefalet, sigorta, gelir vergisi, damga vergisi, işsizlik sigortası fonu) gibi kesintiler kanuni süre olan en geç 1 ay içinde listeleri yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. Her aya ait gelir ve gider ile bunlara ait emanetlerin defter kayıtlarını yapar, banka ile mutabakatı sağlamak.

Yıllık Yapılan İşler

Her yıl Karakoçan Belediye Bütçesi tanzim edilerek gerekçeleri ile birlikte Karakoçan Belediye Başkanlık Makamına intikal ettirilir. Karakoçan Belediye Başkanlık Makamı’nca denkleştirilen Bütçe’nin, Belediye Encümeni,Karakoçan Belediye Meclisi’nce görüşülmesi ve kabulünün Kaymakamlık Makamı’ncada tasdikini müteakip uygulaması yapılır. Bütçe yılının tamamlanmasını müteakip kesin hesap çıkartılır. Karakoçan Belediye Encümeni, Karakoçan Belediye Meclisi’nce görüşüldükten sonra Sayıştay Başkanlığı’na tevdi edilir. Ayrıca gerek Sayıştay Başkanlığı gerekse İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan idari ve mali denetimlere, kesin hesabı çıkan yılların gelir ve gider belgelerini eksiksiz olarak tanzim ederek teftişe hazır hale getirmek ve denetimi yapılan yıllara ait kişi borçlarının takip ve tahsilini yapmak, tenkit ve tavsiye edilen hususlarda ise gerekli işlemlerin yapılması sağlanmaktadır. 01 Ocak–31 Aralık tarihleri arası bütçe giderleri, emanet hesapları, kişi borçları, bütçe gelirleri kontrolü genel olarak yapmak,banka mutabakatını sağlamak, sonuç olarak kesin hesabı ve yıl sonu itibari ile bilânçoyu çıkartmak.

 

Müdürlük Birimleri ve Çalışma Konuları

 

Tahakkuk Bürosu

2464 sayılı Belediye Kanunu gereği hazırlanan ve Karakoçan Belediye  Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk ve takip işlemlerini yapmakla sorumlu olan birimdir.

(2)Tahakkuk Bürosunun Çalışma Konuları;

a)Karakoçan sınırları dâhilindeki bina, arsa ve arazilerin 1319 sayılı Emlak Vergisi kanuna göre Tarh ve Tahakkuklarını yapmak,

b) 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanuna göre Karakoçan sınırlarındaki işyerlerinin Çevre Temizlik Vergilerini tarh ve tahakkukunu yapmak,

c) Emlak Ç.T.V ile ilgili evrak ve dokümanları oluşturup bilgisayar kayıtlarına işlemek,

ç) Eksik veya fazla beyanda bulunan mükellefleri tespit edip bu tahakkuklarla ilgili sorun ve hataları düzelterek mükerrer kayıtları gidermek,

d) Karakoçan Belediyemizin posta çeki hesabına yatırılan şehir içi ve şehir dışındaki mükelleflerimizin vergi ödemelerinin mükelleflerin ilgili hesaplarına tahsilâtlarını yapmak,

e) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 12–16 mad. İstinaden İlan Reklam Vergileri ve 17-22 maddeleri gereği olan Eğlence vergilerini tarh ve tahakkuk ettirmek, denetimlerini yaparak dönem içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı V.U.Kanunu gereğince yoklama fişi tanzim ederek resen beyan oluşturmak, vergi ve ceza ihbarnameleri düzenlemek ve ilgililerine tebliğini sağlamak,

f) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 29–33 maddeleri gereği olarak Haberleşme vergileri, 34-36 maddeleri gereği Elektrik tüketim vergilerinin beyanını kabul ederek tarh ve tahakkuk ettirmek,

g) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 52-57 mad. İstinaden İşgal Harcını tarh ve tahakkuk ettirmek,

ğ) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 79 maddesi gereği Bina İnşaat harçları ve kayıt suret harçları, 80 mad. İstinaden İmarla ilgili harçlardan parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı ve yapı kullanma izni harçlarını, 82.madde gereği olarak muayene ruhsat ve rapor harçlarını, 83. maddesi gereği olarak sağlık belgesi harçlarının tarh ve tahakkuk ettirmek.

h) Belediye Gelirler Kanununun mükerrer 97. mad. İstinaden Belediye kanununda harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için ücret tarife tekliflerini hazırlayarak Karakoçan Belediye  Meclisine sunmak, Tıbbi Atık ve Katı Atık bedellerinin tarh ve tahakkukunu yapmak.

ı) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun Vergi, Resim ve Harçlara ilişkin maktu olarak en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harç tarife tekliflerini hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak.

i) Beyana dayalı vergi ve harçların kontrolü, takibi ve kaçakları yoklama memurlarınca yerinde yoklama fişi ile tespit edilerek tarh ve tahakkuk ettirmek.

j) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86-94. maddeleri gereğince Harcamalara Katılma Paylarının tarh ve tahakkukunu düzenlemek, 213 sayılı V.U. kanunu dahilinde ilgililerine tebliğini sağlamak.

k) İlgili mevzuatlar dâhilinde her türlü vergi, resim ve harçlara ilişkin düzeltme kayıtlarını düzenlemek ve gerekli terkin işlemini sağlamak.

 

Tahsil Bürosu

2464 sayılı Belediye Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahsilât ve takip işlemlerini yapmakla sorumlu olan birimdir.

(2)Tahsil Bürosunun Çalışma Konuları

a)Veznelerde Emlak, Arsa, Arazi, Çevre Temizlik Vergisi gibi tahakkuklu tahsilâtlar ve Kesin Teminat, Çeşitli Gelir, Kayıt suret harcı vs. tahakkuksuz tahsilâtları yapmak.

b) 3194 sayılı, İmar Kanununa aykırı olarak yapılmış olan inşaatlara yasanın 40-41-42. maddelerine göre Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tutulan zabıtlara istinaden çıkan Encümen kararı ile kesinleşmiş olan cezaların tahakkuk ve tahsilatını uygulayıp, süresi geçmiş olan ödemelere haciz vakası düzenleyip Tapu Müdürlüğü’ne haciz şerhinin konulması ve kaldırılması konusundaki işlemleri yapmak

c) Mahalli İdareler 1608 sayılı İç Hizmet Kanuna istinaden Zabıta Müdürlüğü’nce kesilen para ceza zabıtları Belediye Encümenince onaylandıktan sonra karar ve tebliğ ilmühaberi, tebliğ alındısıyla birlikte müdürlüğümüze tahsil edilmesi hususunda zimmetli olarak gönderilerek tarafımızca ilgili mükellef sicillerine tahakkuk ettirilerek tahsilâtını sağlamak

ç) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce gönderilen inşaat ruhsatı otopark bedellerinin tahakkuk ve tahsilâtını yapmak. Süresi içinde ödenmeyen otopark bedellerine haciz işlemi takibi yapmak.

d) Karakoçan Belediye kasasına giren günlük tahsilâtın gün bazında ilgili envalerin mevcut bulunduğu yevmiye defterine işlenerek, ay sonunda ilgili hesapların yekûnları alınıp Muhasebe Şefliği hesapları ile karşılaştırılarak aylık gelir hesabı tutturmak

 

 

Muhasebe Bürosu

Karakoçan Belediyesine ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin yapıldığı birim.

(2) Muhasebe Bürosunun Çalışma Konuları

a)Yıllık analitik bütçe hazırlamak ve yıl içinde ödeneklerin uygun bir şekilde harcamalarının takip ve kontrollerini yapmak

b) Karakoçan Belediye birimlerinin personel, cari, sermaye ve sermaye transferi harcama kalemlerine ilişkin tüm ödemelerin yapılmasını sağlamak

c) Harcama birimleri mutemetlerine verilen avansların, sarfiyat evraklarına tetkik ve mahsup işlemleri yapmak

ç) Memur maaş ve işçi ücretlerinin ödemelerinin yapılmasını ve yasal kesintilerini zamanında ilgili kurumlara ödenmesini gerçekleştirmek

d) İlgili kurumlara ödenmek üzere emanete alınanlar ile firma ve şahıslar adına ödenmek üzere açılmış olan emanet hesapları ilgililerine ödemek

e) Aylık geçici ve kesin mizan cetvelini düzenlemek, yıllık faaliyet raporunu hazırlamak

f) Yılsonu kesin hesabı ve bilânçoyu çıkartmak

Maaş Bürosu

Karakoçan Belediyesi bünyesinde çalışan personelim maaş işlemlerini yapan birimdir.

(2) Maaş Bürosunun Çalışma Konuları

a)İşçi-memur personelin maaşlarını yapmak.

b) Emekli Sandığı, SSK keseneklerini hazırlamak ilgili kurumlara ödemek.

c) Yıllık emekli keseneklerinin icmal bordrolarını hazırlamak.

ç) Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’ne göndermek.

d) Gelir gider tahmini bütçeyi hazırlamak.

e) SSK, Emekli Sandığı, bankalar, müteahhit ve firmalarla yazışmalar yapmak